Czy jesteś Sygnalistą?

Opublikowano: 
19.10.2022 15:19
Czy jesteś Sygnalistą?

W ostatnich latach, Sygnaliści pełnią bardzo istotną rolę społeczną, zwracając uwagę i ujawniając nieprawidłowości lub oszustwa w różnych sektorach, które są objęte przepisami dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia. Jakie warunki musi spełniać pracownik, aby zostać Sygnalistą i stać się prawnie zabezpieczonym przed działaniami odwetowymi?

Kim jest Sygnalista?

Według dyrektywy o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości, mianem Sygnalisty określa się osobę, która posiada informacje odnośnie bezpośrednich lub pośrednich naruszeń. Aby uzyskać status Sygnalisty, osoba zgłaszająca powinna opierać się na faktach dotyczących zdarzeń, które miały lub mogłyby mieć negatywy wpływ na interesy firmy oraz jej pracowników.

Sygnalizacja nieprawidłowości ma za zadanie przeciwdziałać niezgodnym z prawem zachowaniom w przyszłości i rozwiązywać zaistniałe problemy w jak najszybszy sposób. Warto zaznaczyć, że osoba zgłaszająca naruszenia podejmuje działania z myślą o dobrym interesie firmy oraz ogółu społeczeństwa, dlatego też nie powinna być kojarzona z donosicielem. Ten drugi termin odnosi się do osób, które kierują się własnym interesem w celu uzyskania osobistych korzyści. Z kolei Sygnalista, zmotywowany poprawą jakości pracy, zgłasza sytuacje niezgodne z prawem, które noszą znamiona np. mobbingu, korupcji lub prania brudnych pieniędzy.

Dzięki wejściu w życie dyrektywy o ochronie Sygnalistów, osoby zgłaszające nieprawidłowości nie muszą obawiać się reperkusji lub działań odwetowych, ponieważ są prawnie chronione przez prawo Unii Europejskiej, a po zatwierdzeniu nowego projektu ustawy także polskie.

Czy jesteś Sygnalistą?

W przedsiębiorstwie, to pracownicy najlepiej orientują się w funkcjonowaniu miejsca swojej pracy, panującej atmosferze oraz zasadach. Znają oni swoich współpracowników oraz kadrę zarządzającą, dlatego też najszybciej i najskuteczniej są w stanie zidentyfikować występujące nieprawidłowości oraz nadużycia. O tym, czy dany pracownik zgłaszający naruszenia może być kwalifikowany jako Sygnalista świadczy kilka kwestii:

  • Czy zgłoszenie dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w jego aktualnym lub poprzednim miejscu pracy?
  • Czy zawiadomienie wiąże się z jego miejscem zawodowym?
  • Czy zaobserwowane naruszenie stanowi rzeczywiste zagrożenie dla osoby zgłaszającej, funkcjonowania firmy lub interesu społecznego?
  • Czy zgłoszenie oparto na faktach i dowodach, czy jedynie kierowane jest domniemaniami?

Zawiadomienia, które napływają od osób z wewnątrz firmy są jednymi z bardziej skutecznych metod poprawy miejsca pracy oraz funkcjonowania przedsiębiorstw. Jeśli odpowiedzi na wszystkie wyżej wymienione pytania są twierdzące, wówczas osoba podlega pod przepisy dyrektywy o ochronie Sygnalistów. Istotne jest jednak, aby zgłoszenie odbyło się poprzez wewnętrzny kanał do obsługi zgłoszeń, którym może być np. system Sygnalista oraz aby pracownik posiadał dowody na poparcie swoich zarzutów. Wówczas, jest on prawnie chroniony i nie powinien być oskarżony o pomówienie lub donosicielstwo.