W jaki sposób pracownicy mogą zgłosić mobbing w pracy?

Opublikowano: 
7.12.2022 14:45
W jaki sposób pracownicy mogą zgłosić mobbing w pracy?

Dyrektywa o ochronie Sygnalistów została wprowadzona, w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom występującym w miejscach pracy. Pracownicy mogą zgłaszać naruszenia w różnych sferach, w tym także wewnętrznej organizacji pracy, np. w przypadku mobbingu. Czym dokładnie jest mobbing? Jakie formy może przyjmować? Gdzie pracownicy mogą go zgłaszać?

Czym jest mobbing?

Mobbing jest formą przemocy w miejscu pracy, w której jeden pracownik wykorzystuje swoją władzę lub pozycję do szkodzenia innym. Może mieć formę słownej lub fizycznej przemocy, upokarzania, krzywdzenia, uwłaczania godności, wywoływania niepokoju lub nacisku na innych pracowników. Nękanie lub zastraszanie pracownika ma formę długotrwałą i uporczywą, co powoduje u danej osoby poczucie izolacji, wyeliminowania, upokorzenia oraz niską samoocenę.

Do obowiązków pracodawców w zakresie mobbingu, należy tworzenie i egzekwowanie skutecznej polityki przeciwdziałania mu w miejscu pracy. Polityka ta powinna zawierać definicję działań, szczegółowe wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób należy zgłaszać przypadki mobbingu, oraz kary za jego stosowanie. Co więcej, pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom wystarczające wsparcie, w celu zapobiegania tego typu niezgodnym z prawem działaniom oraz podejmować odpowiednie kroki prawne względem sprawców. Powinni oni także organizować szkolenia dla pracowników, aby wyjaśnić, jakie zachowania są niedopuszczalne oraz dostarczyć narzędzia, w celu pomocy w rozwiązywaniu konfliktów przed wystąpieniem mobbingu.  

Jakie formy może przyjmować mobbing?

Mobbing może przyjmować wiele form, w tym:

 • Obelgi i krytykę.
 • Wyśmiewanie.
 • Ośmieszanie i publiczne upokarzanie.
 • Ograniczanie dostępu do informacji.
 • Szykany i dyskryminację.
 • Wykorzystywanie w celu uzyskania wyników.
 • Wykorzystywanie w celu zdobycia władzy.
 • Włamywanie się do komputera lub poczty elektronicznej.
 • Wykorzystywanie służbowego telefonu do nękania pracowników.
 • Nieprzyjemne żarty i komentarze.
 • Wykorzystywanie w celu manipulacji i wywoływania lęku.

Jakie konsekwencje grożą osobom dopuszczającym się mobbingu?

Osoba dopuszczająca się mobbingu może spotkać się z prawnymi, finansowymi, społecznymi i zawodowymi konsekwencjami. Za tego typu nielegalne działania może grozić odpowiedzialność karna, cywilna i dyscyplinarna. W przypadku gdy mobbing doprowadzi do uszczerbku na zdrowiu, głębokiego cierpienia lub innych poważnych skutków, osoba, która się go dopuściła może być ukarana grzywną, w niektórych przypadkach karą pozbawienia wolności lub zostać zmuszona do zapłacenia odszkodowania za poniesione szkody w postaci utraconych zarobków, bólu i cierpienia lub innych strat, które wystąpiły w jego wyniku.

Gdzie pracownicy mogą zgłosić mobbing?

Dzięki wejściu w życie dyrektywy o ochronie Sygnalistów, pracownicy mogą zgłosić mobbing w miejscu pracy przede wszystkim poprzez wewnętrzny kanał do obsługi zgłoszeń, który może stanowić system Sygnalista. To w pełni bezpieczne i zgodne z wymogami dyrektywy oprogramowanie przeznaczone jest do przyjmowania oraz rozwiązywania zgłoszeń pochodzących od Sygnalistów. Co więcej, narzędzie to stanowi również kompleksową platformą, która pozwala na prowadzenie komunikacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i z Klientami zewnętrznymi. Do innych sposobów zgłaszania mobbingu w miejscu pracy należy również:

 • Skontaktowanie się bezpośrednio z pracodawcą lub kierownictwem w celu wyjaśnienia sytuacji.
 • Zgłoszenie skargi do właściwego organu regulacyjnego lub instytucji zajmujących się dochodzeniami w takich sprawach.
 • Skontaktowanie się z lokalnym związkiem zawodowym w celu uzyskania porady prawnej i wsparcia.
 • Zgłoszenie skargi do organizacji, która zajmuje się ochroną praw pracowników.
 • Wystosowanie skargi do odpowiedniego sądu pracy w celu uzyskania odszkodowania.