Czy Sygnaliści są chronieni również w sektorze zdrowia publicznego?

Opublikowano: 
18.5.2022 14:16
Ochrona sektora zdrowia publicznego a dyrektywa o ochronie Sygnalistów

Ochrona zdrowia publicznego, to jedna z kluczowych dziedzin, które zostały zabezpieczone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937. To m.in. właśnie w tym obszarze, Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia lub nieprawidłowości, których byli pośrednimi lub bezpośrednimi świadkami.

Na czym polega ochrona zdrowia publicznego?

Zapewnienie ochrony zdrowia publicznego stało się w ostatnim czasie jednym z głównych tematów w odniesieniu do panującej sytuacji związanej z Covid-19. Bagatelizowanie problemów istniejących w tym sektorze nie powinno mieć nigdy miejsca, jednak w ostatnich latach ochrona zdrowia publicznego jest traktowana w sposób priorytetowy.

Zdrowie publiczne jest jedną ze składowych ochrony zdrowia i według definicji stanowi „zorganizowany wysiłek społeczny, realizowany głównie przez wspólne działania instytucji publicznych, mający na celu polepszenie, promocję, ochronę i przywracanie zdrowia ludności”.

Unia Europejska podejmuje szereg działań w celu zapewnienia zdrowia publicznego, na które składają się:

- ochrona zdrowia wszystkich obywateli,

- rozwijanie cyfryzacji systemów opieki zdrowotnej,

- przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii,

- wprowadzanie przepisów regulujących ochronę osób zgłaszających naruszenia w tym sektorze.

Wszelkie nieprawidłowości związane m.in. z błędami narażającymi inne osoby na uszczerbek zdrowia lub życia, wykorzystywanie pozycji dla indywidualnych celów jednostki czy oferowanie pieniędzy w zamian za korzyści, które zostaną zauważone, powinny być natychmiast sygnalizowane. W tym celu, każda organizacja podlegająca pod dyrektywę o ochronie Sygnalistów jest zobowiązana do stworzenia wewnętrznego kanału do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, którym może być np. specjalnie w tym celu stworzony system Sygnalista. Istotnym punktem dyrektywy jest zapis mówiący o zakazie podejmowania działań odwetowych w kierunku osób zgłaszających nieprawidłowości.  

Które akty prawne dotyczące zdrowia publicznego zostały wymienione w dyrektywie o ochronie Sygnalistów?

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października roku zostały wymienione środki, które regulują wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa organów i substancji pochodzenia ludzkiego oraz bezpieczeństwa wyrobów medycznych. Stanowią je wymienione poniżej akty prawne dotyczące kwestii zdrowia publicznego:

  • Dyrektywa ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składni­ków krwi.
  • Dyrektywa w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich.
  • Dyrektywa w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia.
  • Dyrektywa w sprawie wspólnoto­wego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
  • Rozporządzenie w sprawie wetery­naryjnych produktów leczniczych.
  • Rozporządzenie w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii.

Podsumowując, ochrona zdrowia oraz zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej służy ogółowi społeczeństwa i stanowi dobro publiczne. W związku z tym, Unia Europejska wraz z państwami członkowskimi stara się ograniczyć indywidualną odpowiedzialność finansową jednostek oraz skupia się na zapewnieniu odpowiedniej ochrony całemu sektorowi zdrowia publicznego. Odpowiedzialność za zdrowie społeczeństwa spoczywa na Unii Europejskiej, zajmującej się tworzeniem dyrektyw i aktów prawnych zapewniających ochronę, które następnie są implementowane do krajowych przepisów. Każda nieprawidłowość, która zostanie zauważona w sektorze zdrowia publicznego powinna być niezwłocznie zgłaszana przez Sygnalistów za pomocą specjalnie do tego celu stworzonych, wewnętrznych kanałów. Systemem do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, w pełni zgodnym z wymogami dyrektywy oraz zapewniającym ochronę osób zgłaszających naruszenia jest Sygnalista.