W jaki sposób dyrektywa o ochronie Sygnalistów reguluje zgłaszanie nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa produktu?

Opublikowano: 
6.4.2022 14:35
Zgłaszanie naruszeń w obszarze bezpieczeństwa produktu a dyrektywa o ochronie Sygnalistów

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 zostały wskazane obszary, w których osoby zgłaszające nieprawidłowości są prawnie zabezpieczone przed działaniami odwetowymi. Jednym z tych sektorów jest bezpieczeństwo produktu, a jego ochrona jest niezbędna, gdyż towary wadliwe mogą zagrażać życiu i zdrowiu konsumentów.

Na czym polega bezpieczeństwo produktu?

Jako konsumenci, robiąc zakupy, wybieramy spośród tysięcy różnych dóbr. Klienci, decydując się na konkretny towar danej marki powinni szczególną uwagę zwracać na aspekty związane z bezpiecznym użytkowaniem, za które odpowiedzialni są producenci. Mianem produktu określa się rzeczy ruchome nowe, używane, naprawiane lub regenerowane, które zostały przeznaczone do użytku zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Gdy nie spełniają one wymogów bezpieczeństwa mogą zagrażać zdrowiu i życiu konsumentów. Towary, które zostały wprowadzone do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym muszą być zgodne z odpowiednimi wymaganiami i normami. Każda osoba fizyczna, która planuje obracać towarem w Unii Europejskiej musi zapoznać się z unijnymi przepisami zharmonizowanymi lub technicznymi przepisami krajowymi.

Produkt bezpieczny, to produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania, w zależności od rodzaju, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. 

Zgłaszanie nieprawidłowości przez osoby, które w sposób pośredni lub bezpośredni są świadkami naruszeń jest więc niezbędne w celu zapewnienia konsumentom, korzystającym z produktów odpowiedniej ochrony.  Dzięki wejściu w życie dyrektywy o ochronie Sygnalistów, wszystkie osoby, które sygnalizują nieprawidłowości dotyczące również bezpieczeństwa produktów są chronione prawnie przed wszelkimi działaniami odwetowymi. Systemem, który umożliwia zgłaszanie naruszeń przez pracowników, którzy mają styczność z wytwarzaniem, magazynowaniem, czy dystrybucją produktów jest Sygnalista.

Jakie cechy posiada produkt bezpieczny?

Aby stwierdzić, czy dany produkt jest bezpieczny należy określić i przeanalizować kilka składowych takich, jak:

- Cecha produktu – obejmuje skład, opakowanie, instrukcje montażu ,uruchomienia, instalacji i konserwacji.

- Oddziaływanie na inne produkty – określa, czy produkt będzie używany łącznie z innymi produktami.

- Wygląd produktu – obejmuje m.in. oznakowanie, ostrzeżenia, instrukcje dotyczące użytkowania i postępowania z produktem zużytym oraz wskazówki dla konsumenta.

- Kategorie konsumentów – zdefiniowanie osób, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo w związku z użytkowaniem produktu.

Sygnaliści, kierując się tymi elementami oceny, mogą stwierdzić, czy dany produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek odchyleń od norm i przepisów, powinni oni bezzwłocznie zgłosić pracodawcy wszelkie sytuacje niebezpieczne. W ten sposób działają w dobrej wierze, na korzyść przedsiębiorstwa oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom.

Jakie akty prawne regulują wymogi w zakresie bezpieczeństwa i zgodności produktów, które są wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej?

Dyrektywa o ochronie Sygnalistów została stworzona, aby zabezpieczyć prawnie osoby, które w sposób pośredni lub bezpośredni są świadkami naruszeń i czują się w obowiązku je zgłosić bez obaw o reperkusje. W dyrektywie z dnia 23 października 2019roku zostały wymienione następujące akty prawne, które wspominają o kwestii bezpieczeństwa i zgodności produktów:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

- Prawodawstwo harmonizacyjne Unii dotyczące wytworzonych produktów w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów.

- Dyrektywa ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Z kolei przepisy, które dotyczą wprowadzania do obrotu oraz stosowania produktów wrażliwych i niebezpiecznych zostały uchwalone w poniższych aktach:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie.

- Dyrektywa Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych.

Podsumowując, sektory bezpieczeństwa produktu jest prawnie regulowany ustawami, których należy bezwzględnie przestrzegać i postępować zgodnie z aktami prawnymi oraz normami, które go dotyczą. Każda sytuacja, która narusza przepisy prawa może doprowadzić do uszczerbku na życiu lub zdrowiu konsumentów. Obowiązkiem Sygnalistów jest więc zgłaszanie naruszeń, a do pracodawcy należy zapewnienie ochrony poufności tożsamości wszystkich osób, które raportują o nieprawidłowościach. Systemem do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, w pełni zgodnym z wymogami dyrektywy oraz zapewniającym ochronę poufności tożsamości osób zgłaszających naruszenia jest Sygnalista.