W jaki sposób dyrektywa o ochronie Sygnalistów reguluje zgłaszanie nieprawidłowości w obszarze prawa konsumentów?

Opublikowano: 
9.3.2022 14:03
Prawa konsumentów a dyrektywa o ochronie Sygnalistów, zgłaszanie naruszeń

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 zawiera przepisy obejmujące dziedziny, w których Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia. Jednym z obszarów, objętych prawnymi regulacjami dyrektywy jest ochrona konsumentów, która dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i zbiorowych.

Czym jest ochrona praw konsumentów?

Prawa konsumentów regulowane są przepisami konstytucyjnymi na mocy, których władze publiczne chronią klientów przed działaniami, mogącymi zagrażać ich zdrowiu, prywatności lub bezpieczeństwu, a także zabezpieczają ich przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów są zawarte zarówno w krajowych porządkach prawnych, jak również w aktach Unii Europejskiej. Mają one na celu zabezpieczenie osób fizycznych, które dokonują z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Podstawowe prawa konsumenta obejmują m.in.:

- ochronę zdrowia i życia,

- ochronę prywatności,

- ochronę bezpieczeństwa,

- odpowiedzialność za produkt,

- prawo do wyboru,

- prawo do wysłuchania głosu konsumenta,

- prawo do informacji.,

- prawo do życia w zdrowym środowisku.

W przypadku złamania lub wystąpienia podejrzenia naruszenia, któregokolwiek z wymienionych praw konsumenckich, osoby fizyczne, w pierwszej kolejności mogą zgłosić tego typu zaistniałe sytuacje za pomocą wewnętrznego kanału. Najkorzystniejszą opcją jest, aby miał on nowoczesną formę systemu informatycznego. Jednym z przykładów takiego oprogramowania jest w pełni zgodny z wymogami dyrektywy system Sygnalista, który umożliwia sygnalizowanie łamania praw konsumentów wewnątrz organizacji.

Co obejmują unijne prawa konsumenta?

Unijne prawa konsumenta dzielą się na indywidualne oraz zbiorowe. Obejmują one zakaz nieuczciwych praktyk handlowych, prawo równości stron umowy, klauzule niezgodne w dokumentach, zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, ograniczenia spamu, ochronę interesów podróży oraz interesów korzystania z telefonii transgranicznej.  

Unijna dyrektywa o ochronie Sygnalistów reguluje kwestie nakładania kar na osoby, które usiłują utrudniać zgłaszanie nieprawidłowości m.in. w kwestii praw konsumentów. Do działań zabronionych należą wszelkie groźby kierowane w stronę Sygnalistów, próby odwetu, czy złamanie zasad ochrony poufności tożsamości osób zgłaszających naruszenia. System Sygnalista jest gwarantem bezpieczeństwa i zapewnia ochronę wszystkim, którzy postanowią zasygnalizować nieprawidłowości.  

Które akty prawne zostały wymienione w dyrektywie o ochronie Sygnalistów z 2019 roku?

Tak, jak zostało to wyżej zaznaczone, ochrona praw konsumentów to jeden z obszarów, w którym działają Sygnaliści. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku, zostały wymienione akty prawne, które dotyczą ich ochrony i obejmują:

- Podawanie cen produktów oferowanych konsumentom.

- Niektóre aspekty umów o dostarczaniu treści cyfrowych i usług cyfrowych.

- Sprzedaż usług finansowych na odległość.

- Prawa konsumenckie.

- Niektóre aspekty umów sprzedaży towarów.

- Umowy o kredyt konsumencki.

- Zapobieganie nieuczciwym praktykom handlowym, które mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym.

- Niektóre aspekty sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

- Przenoszenie rachunku płatniczego oraz dostęp do podstawowego rachunku płatniczego.

Nadrzędnym zadaniem dyrektywy jest regulacja kwestii ochrony osób, które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości, w tym również tych dotyczących łamania praw konsumentów. Zapewnij swojej firmie w pełni bezpieczny i niezawodny system Sygnalista do obsługi zgłoszeń generowanych przez osoby, będące świadkami występowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem sytuacji.