W jaki sposób Sygnaliści wpływają na bezpieczeństwo transportu?

Opublikowano: 
2.3.2022 15:18
Bezpieczeństwo transportu a dyrektywa o ochronie Sygnalistów

W postanowieniach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 zostały wskazane dziedziny objęte przepisami, w których Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia. Do jednej z nich należy bezpieczeństwo transportu i zwalczanie nieprawidłowości, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. Jakie sektory transportu zostały wymienione w dyrektywie? W jakich sytuacjach Sygnaliści są chronieni?

Dlaczego zapewnienie bezpieczeństwa transportu jest tak istotne?

Działalność transportowa wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń, na które przedsiębiorstwo transportowe lub spedycyjne musi być przygotowane, w celu zapewnienia najwyżej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Do zagrożeń, związanych z transportem można zaliczyć m.in. awarię pojazdu, nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku, anomalie pogodowe, czynnik ludzki oraz nieprawidłowości infrastruktury drogowej, kolejowej morskiej i powietrznej.  

Bezpieczeństwo transportu można podzielić na kilka podsystemów, na które składają się:

- bezpieczeństwo środków transportu,

- bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego / kolejowego / morskiego / powietrznego,  

- bezpieczeństwo ruchu drogowego / kolejowego / morskiego / powietrznego,

- bezpieczeństwo przewożonych ładunków.

Sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa transportu jest wiele, ale w ostatnim czasie, Unia Europejska postanowiła prawnie uregulować kwestie związane z Sygnalistami oraz zapewnić im niezbędną ochronę, aby działając w dobrej wierze i na korzyść organizacji, mogli z mniejszymi obawami sygnalizować zaistniałe naruszenia.

Sygnaliści, mają prawo zgłaszać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z  bezpieczeństwem transportu, a dzięki dyrektywie o ochronie Sygnalistów są prawnie zabezpieczeni przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. W związku z tym pracodawcy są zobowiązani do stworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń dla wszystkich pracowników. Nowoczesną, bezpieczną i zgodną z wymogami dyrektywy metodą sygnalizowania nieprawidłowości jest system Sygnalista.  

O jakich sektorach transportu wspomina dyrektywa?

W dyrektywie o ochronie Sygnalistów z 2019 roku wymienione są akty prawne, które dotyczą bezpieczeństwa transportu. Dyrektywa o ochronie Sygnalistów zawiera prawne dokumenty regulujące bezpieczeństwo sektorów: drogowego, morskiego oraz transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Z kolei, wszelkie wymogi bezpieczeństwa w sektorze kolejowym są regulowane dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z d 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa kolei. Jeśli chodzi o sektor lotnictwa cywilnego, to wymogi bezpieczeństwa są regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2010 roku w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im.  

W jakich sytuacjach Sygnaliści są chronieni?

Dyrektywa o ochronie Sygnalistów została stworzona, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgłaszającym nieprawidłowości i ich ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Aby istnienie Sygnalistów miało sens oraz aby wypełniali oni swoje obowiązki, nie mogą obawiać się reperkusji oraz działań odwetowych ze strony współpracowników. Przykładami zdarzeń, w których Sygnalista jest chroniony są sytuacje, gdy był on świadkiem naruszenia bezpieczeństwa lub ochrony transportu i zgłosił nieprawidłowość za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego kanału. Ponadto, jest on bezpieczny również, gdy złożył skargę, a następnie wziął udział w postępowaniu wyjaśniającym. We wszystkich tych przypadkach, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony poufności tożsamości Sygnalistów, a złamanie tej zasady będzie wiązać się z odpowiednimi sankcjami takimi, jak grzywna, kara ograniczenia wolności lub  pozbawienia wolności do lat 3.

Narzędziem do obsługi zgłoszeń, również tych z zakresu bezpieczeństwa transportu, które spełnia wszystkie wymogi prawne zawarte w dyrektywie jest system Sygnalista.