W jaki sposób ustawa o ochronie Sygnalistów przyczynia się do walki z mobbingiem?

Opublikowano: 
9.2.2022 14:00
Walka z mobbingiem a dyrektywa o ochronie Sygnalistów

Dyrektywa o ochronie Sygnalistów została wprowadzona, w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom występującym w miejscach pracy. Pracownicy mogą zgłaszać naruszenia w różnych sferach, w tym także wewnętrznej organizacji pracy, np. w przypadku mobbingu. Jakie działania obejmuje to pojęcie? Czy ustawa chroni Sygnalistów przed działaniami odwetowymi w przypadku zgłoszenia mobbingu?

Czym jest mobbing?

Mobbing to działanie celowe, długotrwałe, uporczywe i z premedytacją, przejawiające się psychicznym nękaniem pracownika w sposób werbalny lub niewerbalny przez przełożonego, współpracowników lub całą organizację. Tego typu zachowanie ma na celu ośmieszenie, poniżenie, izolowanie lub wyeliminowanie konkretnej osoby ze środowiska pracy. Prawo szczegółowo definiuje zachowania i osoby w przypadkach, w których mowa jest o mobbingu.

1.Działania dotyczą pracownika lub są bezpośrednio w niego skierowane.

2.Zjawisko wyklucza jednorazowe zajście, a odnoszą się do świadomego, uporczywego i długotrwałego nękania.

3.W wyniku tego typu zachowań, osoby mobbingowane mogą być w złym stanie psychicznym, mieć obniżoną samoocenę oraz zmagać się ze stanami lękowymi, które w znacznym stopniu ograniczają wykonywanie pracy.

4.Działania mają na celu poniżenie, izolowanie lub zdyskredytowanie pracownika.

Wszystkie wyżej wymienione kwestie muszą być spełnione łącznie, aby dane zachowanie można było uznać za przejaw mobbingu. Do tego typu naruszeń zalicza się również pogróżki, krzyk, ciągłe krytykowanie, ośmieszanie, utrudnianie komunikacji z innymi, odsuwanie od zadań, zarzucanie pracą oraz uniemożliwianie wyrażania własnego zdania.

System Sygnalista został stworzony w celu zgłaszania naruszeń przez pracowników. Dzięki jego zgodności z prawnymi wymogami dyrektywy, stanowi on najlepsze narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości, również w przypadku występowania zjawiska mobbingu.

Czy pracodawca powinien zwalczać mobbing?

Obowiązkiem pracodawców jest stworzenie przyjaznego dla wszystkich pracowników środowiska pracy, w którym nie ma przyzwolenia na zachowania niezgodne z prawem. W związku z tym, są oni zobowiązani do podejmowania kroków mających na celu zwalczanie mobbingu. Mogą to robić poprzez informowanie osób o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z tego typu zachowań. Istotne jest również wprowadzenie odpowiednich procedur antymobbingowych, które umożliwiają ich wykrycie i jak najszybszą eliminację. W przypadku, gdy zleceniodawcy potraktują w sposób lekceważący wyżej wymienione obowiązki, mogą podlegać wysokim sankcjom.

System Sygnalista to najlepsze oprogramowanie do zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy, które pracodawcy mogą zapewnić swoim pracownikom w związku z wejściem w życie dyrektywy.

W jaki sposób Sygnaliści przeciwdziałają występowaniu mobbingu w miejscu pracy?

Do głównych zadań Sygnalistów należy działanie w dobrej wierze i zgłaszanie nieprawidłowości w organizacjach. W przypadku wystąpienia zjawiska mobbingu pracownik, który padł ofiarą tego typu nielegalnych działań ma prawo do ich zgłoszenia za pomocą wewnętrznego kanału sygnalizowania naruszeń. Do obowiązków pracodawców, którzy podlegają zasadom dyrektywy, należy umożliwienie zawiadamiania o sytuacjach, w których łamane jest prawo. Co więcej, ustawa reguluje kwestię ochrony Sygnalistów i wyraźnie zakazuje podejmowania wobec nich działań odwetowych. Bardzo istotna jest również kwestia ochrony poufności tożsamości tych osób. W żadnym wypadku, mobbing nie może być odpowiedzią pracodawcy lub współpracowników na zgłoszenie jakiegokolwiek innego naruszenia prawa w miejscu pracy.  

Dzięki pojawieniu się Sygnalistów, wiele nieprawidłowości, które do tej pory nie były zgłaszane z obawy o reperkusje, są teraz sygnalizowane kierownictwu i rozwiązywane wewnątrz przedsiębiorstwa, co wpływa na poprawę warunków i atmosfery w pracy. Wejście w życie dyrektywy o ochronie osób sygnalizujących naruszenia w znaczący sposób oddziałuje także na osoby, które chciały złamać prawo lub planowały podjąć działania odwetowe, np. w postaci mobbingu. W ten sposób rośnie stopień bezpieczeństwa w całej organizacji, ponieważ wiele pracowników zaniecha nielegalnych działań w obawie o konsekwencje, a w przypadku naruszenia nie pozostaną oni bezkarni. Polityka informowania o nieprawidłowościach gwarantuje sukces, gdy kierownictwo przestrzega zasad moralnych i pomaga pracownikom lepiej zrozumieć zasady ustawy.