System zgłaszania nieprawidłowości w firmie. Jakie są zadania Sygnalistów?

Opublikowano: 
8.12.2021 15:50
Kim jest Sygnalista i jakie są zadania Sygnalistów?

Niebawem, w życie wejdą prawne regulacje w zakresie konieczności wprowadzenia procedur gwarantujących ochronę sygnalistów. Będą one obowiązywały przedsiębiorców oraz podmioty publiczne.

Kim jest Sygnalista w Twojej firmie?

Termin Sygnalista został nagłośniony pod koniec 2019 roku, gdy w życie weszła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii. Ustawa, do której będą musiały dostosować się wszystkie organy administracji publicznej w Polsce, zatrudniające, co najmniej 50 pracowników oraz przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników ma wejść w życie już w grudniu 2021 roku. Wspomniane podmioty są więc zobowiązane do wprowadzenia szczególnych procedur, które umożliwią zgłaszanie naruszeń oraz zapewnią ochronę osób zgłaszających. Celem Sygnalistów jest kierowanie się dobrem zakładu pracy oraz wszystkich pracowników. Zgłaszane, mogą być zarówno działania, jak i zaniechania, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.  

Dowiedz się więcej odnośnie celów wprowadzenia dyrektywy tutaj.  

Co reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)?

Dyrektywa ma za zadanie regulować kwestię ochrony osób, które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości w organizacji. Możliwe jest zgłaszanie uchybień i naruszeń trzema kanałami:

  • wewnętrznymi w ramach organizacji – zaleca się, aby nieprawidłowości zgłaszać najpierw kanałami wewnętrznymi, a następnie, jeśli nie jest możliwe rozwiązanie ich w obrębie organizacji, przekazać je do organów zewnętrznych. System Sygnalista został stworzony specjalnie w celu zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji między Sygnalistami, a weryfikatorami zgłoszeń. Sprawdź nasze pakiety i wybierz najlepszy dla siebie!
  • zewnętrznymi – stanowi go organ właściwy,
  • w drodze ujawnienia publicznego – ten kanał stanowi ostateczność, gdy żadne z powyższych działań nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Jakie są obowiązki pracodawców względem Sygnalistów?

W związku z wejściem w życie nowej ustawy, pracodawców obowiązuje szereg procedur i obowiązków, które mają zapewnić ochronę Sygnalistów.

Przede wszystkim, przełożony ma za zadanie stworzyć wewnętrzny kanał, za pomocą, którego osoby będą miały możliwość zgłaszania naruszeń w sposób bezpieczny i poufny. Dyrektywa przewiduje, iż tożsamość Sygnalisty nie może zostać ujawniona żadnej nieupoważnionej osobie, która nie wchodzi w skład personelu do przyjmowania zgłoszeń i rozwiązywania problemów. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo do obrony, a w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego lub sądowego, ujawnienie tożsamości Sygnalisty jest konieczne.

Co więcej, kanały dostępu mają zapewniać przyjmowanie zgłoszeń w sposób pisemny lub ustny. Gdy Sygnalista zgłosi problem, osoba przyjmująca zgłoszenie, powinna potwierdzić jego odebranie w ciągu 7 dni od otrzymania.

W celu przystąpienia do podjęcia działań następczych i naprawczych, pracodawca ma obowiązek komunikować się z Sygnalistą oraz wyznaczyć bezstronną osobę lub wydział właściwy. Wskazany podmiot ma za zadanie przystąpić do działań naprawczych po uzyskaniu zgłoszenia. Istotną kwestią jest również termin przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej, dotyczącej postępów w zgłoszonej sprawie, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Dyrektywa określa także zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń, który pracodawca ma za zadanie stworzyć. Tego typu rejestr powinien zawierać:

  • numer sprawy,
  • przedmiot naruszenia,
  • datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  • informację o podjętych działaniach naprawczych,
  • datę zakończenia sprawy.

Jakie sankcje ponosi pracodawca i Sygnalista na mocy ustawy o ochronie Sygnalistów?

Pracodawca ponosi sankcje, w przypadku, gdy utrudni dokonanie zgłoszenia, podejmie działania odwetowe wobec Sygnalisty lub naruszy obowiązek poufności danych osobowych osoby zgłaszającej nieprawidłowości. Takiej samej karze podlega również osoba, która dokonała fałszywego zgłoszenia lub publicznego ujawnienia nieprawdziwych informacji.  

Do dnia 17 grudniu 2021 roku, pracodawca ma obowiązek wprowadzić wewnętrzny kanał zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań naprawczych. Jeśli do tego dnia, Twoja firma nie wdroży odpowiednich procedur Ty, jako pracodawca będziesz zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.  

Dlaczego Sygnalista by Mint Service Desk to najlepsze rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie Sygnalista oparte jest na prekonfigurowanej oraz odpowiednio przygotowanej wersji znanego i sprawdzonego systemu do obsługi zgłoszeń Mint Service Desk. System Sygnalista zapewnia anonimowość, poufność oraz bezpieczeństwo danych Twojej firmy. To narzędzie spełnia wszystkie wymogi prawne i jest zgodne z ustaleniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Celem oprogramowania Sygnalista jest usprawnienie komunikacji między pracodawcami, a pracownikami. Na tle innych tego typu systemów, Sygnalistę wyróżnia błyskawiczna i skuteczna implementacja systemu oraz spersonalizowany interfejs, dostosowany do profilu Twojej organizacji.

Nie czekaj, wejdź na stronę Sygnalista - Kompleksowe narzędzie do zarządzania zgłoszeniami i wypełnij obowiązki pracodawcy już teraz!